DRG 2013

 

OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE DRG-REGLER, GÆLDENDE FOR 2013 OG FREM:

INDLAGTE:
Skal fra 2013 gennem ”4 nåleøjne” for at komme i multimorbiditetsgrupperne, og kun hvis ALLE FIRE betingelser er opfyldt udløser det de højere takster.

1.
multimorbiditet – uden ændringer fra nuværende.
Der skal være diagnoser fra to forskellige organsystemer, hvilket i praksis er fra ”to forskellige bogstaver” mellem A og N, incl.

2.
funktionstab – uden ændringer fra nuværende.
Der skal være en Bartelscore under 80 ved indlæggelse for at have ”funktionstab nok”
 

 

Selvhjulpen eller lettere afhængig,    Barthel-index 100: 80-100 point    R670
Moderat afhængig    Barthel-index 100: 50-79 point    R671
Væsentlig afhængig    Barthel-index 100: 25-49 point    R672
Fuldstændig afhængig    Barthel-index 100: 0-24 point    R673
3.
Tværfaglige tiltag – som er en af de tre muligheder:
tværfaglig konference, ZZ0190
konference med deltagelse af patient…, ZZ0195
udskrivningskonference ZZ0200
Husk, at det er en selvstændig procedurekode. Det er ikke nok at sætte det som tillægskoder til andet.

4.
begyndende rehabilitering – som er en af de mange BEHANDLINGSKODER der er i tabel ”rehabiliteringsliste – indlagte”.
Læg mærke til, at ”terapeutisk vurdering” zz5049 IKKE er med på listen.
SE rehabiliteringsliste – indlagte

Taksterne i 2013 er:

Multipatologi og svær funktionsnedsættelse    110.559
Multipatologi og moderat funktionsnedsættelse    106.430
Multipatologi og let funktionsnedsættelse    86.231
Baggrunden for ændringen er, som tidligere nævnt, at der generelt er en mere omhyggelig kodningspraksis, og der er derfor stigende risiko for, at andre afdelinger kommer til at udløse de geriatriske takster. Derfor er der behov for en mere beskrivende kodning, hvilket vi håber at nå på denne måde.

AMBULANTE

GERIATRI – UDREDNING:

Taksten bruges for den indledende geriatriske ambulante udredning, hvor et ambulant forløb startes. Argumenterne for taksten var, at vi undgår indlæggelser ved at lave ambulante udredninger, og taksten skal afspejle det ressourceforbrug, der er ved en geriatrisk førstegangsundersøgelse. Taksten er tiltænkt det første besøg i et ”nyt” ambulant forløb (modsat fx start i et efterbehandlingsambulatorie fra egen sengeafdeling).

Betingelsen for at komme i denne takstkasse er registrering af begge:
Optagelse af en geriatrisk anamnese: ZZ0150D
Medicingennemgang: ZZ9030A

Taksten er i 2013:
På sygehus: 4633
Som hjemmebesøg: 6080


GERIATRI - BEHANDLING

Baggrunden for taksten er, at de geriatriske ambulante besøg ikke kan afvikles med ”fire i timen”, idet vi tager hånd om både multimorbiditet og sociale forhold, (forstået som behov for kontakter til andre end patienten selv).
Grundet kodningssammenfald med andre specialer har vi måttet genoptage ”den oprindelige” liste over ambulante behandlinger, der udløser takst.

Betingelsen for at komme i denne takstkasse er tre:

1.
Multimorbiditet:
Der skal være diagnoser fra to forskellige organsystemer, hvilket i praksis er fra ”to forskellige bogstaver” mellem A og N.
Der er forskellige registreringsmetoder på de forskellige sygehuse og derfor: For at være på den sikre side anbefaler vi at I laver et system, så der altid fra start er sat to relevante diagnoser, og at der ved ændringer i diagnoser under forløbet holdes fast i, at der skal være to forskellige diagnoser. Drøft evt. dette med sygehusets DRG-afdeling.


2.
Socialmedicinsk intervention, dokumenteret ved en af de fire koder:
BVAA34 Samtale med patient og pårørende som led i behandlings- og plejeforløb
BVAA35 Samtale med patient og anden behandler
BVAA92B Samtale med hjemmepleje
BVAW42 Telefonsamtale med pårørende
Ved planlægningen af taksten var det intentionen, at samtalerne skulle have tilknytning til besøget, men godt kunne være foretaget dagen før eller dagen efter, alt som mulighederne var.
Registreringsteknisk skal koderne dog indberettes samme dato som de øvrige koder, for at honoreringen bliver korrekt.

3
Behandling
At der registreres en behandling af de 233 mulige fra ”behandlingsliste – ambulante”.
Det er væsentligt her at have forståelse for, at ”behandling” dækker over mange ting:
Det kan være at opstarte medicin, at justere i medicindosis, at vurdere at medicindosis er passende, at ophøre med medicin. Huskereglen kunne være: Man ”giver behandling” i alle de situationer hvor man har behandleransvar.
Se behandlingsliste – ambulante

Taksten er i 2013:
På sygehus: 2660
Som hjemmebesøg: 4107

Afdelingen i Odense har udviklet et registreringsskema på papir, der virker. Skemaet kan også bruges som inspiration til opbygning af de elektroniske systemer, som vi alle er på vej mod.
Se Odenses skema

HJEMMEBESØG:
Der er forhandlet en speciel tillægstakst til geriatrien, begrundet i ønsket om at kunne undgå indlæggelser, og derfor kunne støtte muligheden for ”hospital i hjemmet”
Taksten er bundet snævert op til de to ambulante geriatriske afregningskasser OG IKKE ANDRE: Hvis der ikke er kodet til ”geriatri – udredning” eller ”geriatri – behandling” kan der ikke udløses tillægstakst for hjemmebesøg.
Tillægstaksten er i 2013: 1447, og er allerede indregnet i eksemplerne ovenfor.
Betingelsen for at opnå taksten er koden AAF6

FALDPATIENT
Diagnosekoden for : Faldtendens IKA: R296 udløser at besøget går i kassen ”neurologi”, der giver ambulanttaksten 2502 (2013-takst) Der kan ikke tilknyttes hjemmebesøg til denne kode.

TELEFONKONSULTATION:
Der afregnes 160 kr i 2013-taksterne for telefonkonsultation og lignende.
BVAC1 – brevsvar til patient
BVAC10 – brevsvar vedrørende konkret undersøgelse
BVAA33A – telefonkonsultation
BVAA33B – E-mail konsultation

Kravet til disse er, at der er et sundhedsfagligt indhold i kommunikationen, og der er dokumentation i form af et journalnotat – eller brevkopi. Taksten dækker ikke rent administrativ kommunikation – tildelinger af tider, klarlæggelse af transport osv.
Og de kan kun tælle med en af dem per dag, og kun hvis patienten ikke kommer til ambulant besøg eller er indlagt i samme døgn.

BASELINE:
Takstændringerne fra år til år betyder ikke noget ”i sig selv” når der sammenlignes mellem årene. Når aktivitetskravet til fx 2011 skal lægges, beregnes baseline som 2010-aktivitet beregnet med 2011-takst – og så procentjusteringer for øget aktivitet osv.
Kun hvor der sker ændringer i grupperingen kan der komme forskydninger mellem årene.

SPØRGSMÅL:
En del af jer har fundet min mailadresse, bjoern.mathiassen@aarhus.rm.dk til afklarende spørgsmål – I er altid velkomne og jeg prøver efter bedste evne at hjælpe med (at finde) et svar.

Med venlig hilsen
Bjørn Mathiassen
Formand for DRG-udvalget

   2021-09-26