Udvalg
Bestyrelse:

Martin Schultz, forperson
Anette Højmann næstforperson
Henriette Kornerup, kasserer
Linda Michelsen, sekretær
Lone Winther Lietzen, DÆSP-repræsentant
Anette Tanderup
Pia Kannegaard, formand for mødeudvalget
Kristoffer K. Brockhattingen, NBV-ansvarlig
Victoria Gunmalm, suppleant, webredaktør

Kursusudvalg:
Pia Nimann Kannegaard (formand)
Catherine Hauerslev Foss
Maria Holte
Seham Sahla
Maria Holte
Seham Sahla
Annette Højmann
Signe Høi Rasmussen
Ann-Kristine Weber Giger
Martin Schultz


FORMЕL OG OPGAVER:
∙ At tilrettelægge og afholde de specialespecifikke kurser inden for Intern Medicin:Geriatri sеledes at kursernes indhold er i overensstemmelse med mеlbeskrivelsen for specialet.
∙  At tilrettelægge og afholde det tværfaglige kursus ”Den ældre medicinske patient”. Sidstnævnte er fælleskursus for alle læger i uddannelse i et af de intern medicinske specialer og DSIM er overordnet ansvarlig for dette kursus.
∙  Delkursuslederne tilrettelægger de specialespecifikke kurser og det tværfaglige kursus ”den ældre medicinske patient”.
∙  Delkursuslederne er budgetansvarlige for eget kursus og indsender regnskab til hovedkursuslederen, der er ansvarlig for det samlede regnskab og indsendelse til Sundhedsstyrelsen

UDVALGETS SAMMENSæTNING:
Udvalget bestеr af en hovedkursusleder, udpeget af DSG, og et ikke fastsat antal medlemmer, der er delkursusledere og som ligeledes er udpeget af DSG.
Hovedkursuslederen er overordnet ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse af den teoretiske speciallægeuddannelse og budgetansvarlig over for Sundhedsstyrelsen.

ORGANISATORISK FORANKRING:
Speciallægekursusudvalget refererer til Dansk Selskab for Geriatri's bestyrelse

TIDSPLAN:
Speciallægekursusudvalget afholder to еrlige møder umiddelbart efter afholdelse af et af de fire specialespecifikke kurser m.h.p. evaluering og opfølgning herpе.
Uddannelsesudvalg:
Susanne Stabel Gren (Formand
Ellen Holm
Søren Kasch
Stig Andersen
Pia Nimann Kannegaard
Region Ø: Shireen de Fine Bangash
Region N: Lene Holst Andersen
Region S: Ditte Beck Jepsen

FORMЕL OG OPGAVER.

 Uddannelsesudvalget har det overordnede ansvar for planlægning af den praktiske del af speciallægeuddannelsen i geriatri. Udvalget har følgende specifikke opgaver
∙ Mеlbeskrivelser: UU har ansvaret for at mеlbeskrivelserne for de forskellige faser i speciallægeuddannelsen til enhver tid er i overensstemmelse med den udvikling der foregеr inden for faget.  
∙ Den kliniske uddannelse. UU skal overvеge kvaliteten af den kliniske uddannelse i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb. Sеfremt det etablerede evalueringssystem ikke fungerer efter hensigten, skal UU orientere DSGґs bestyrelse herom med henblik pе eventuelle initiativer.  
∙ Rеdgivning - høring: UU er DSGґs ekspertorgan i spørgsmеl, der vedrører speciallægeuddannelsen. UU er dermed forpligtet til at følge udviklingen nationalt og internationalt, holde DSGs bestyrelse orienteret herom og tage de nødvendige initiativer. UU skal rеdgive og bistе bestyrelsen med udarbejdelse af høringssvar, der vedrører dette omrеde.
UDVALGETS SAMMENSæTNING: Uddannelsesudvalget er sammensat af 4 medlemmer, hvoraf én på valgtidspunktet skal være i uddannelsesstilling. De øvrige 3 skal repræsentere hver sin region (Nord, Syd og øst) og skal sе vidt muligt være uddannelsesansvarlige overlæger eller postgraduate kliniske lektorer.
ORGANISATORISK FORANKRING: Medlemmerne udpeges af DSGґs bestyrelse og refererer til denne,
TIDSPLAN: Udvalget afholder møder efter behov. Der aflægges beretning i forbindelse med Еrsmøde i Dansk Selskab for Geriatri
Landsdækkende ansættelsesudvalg:
Uddannelsesregion øst: Katarina Hörnquist
Uddanelsesregion Syd: Anett Borg Kristensen
Uddannelsesregion Nord: Lotte Kirring

YL fra region øst:
YL fra region nord: Astrid Heath
YL fra region syd: Ann-Kristine Weber Giger

Mødeudvalg:
Pia Kannegaard (Formand)
Thomas Veedfald
Mette Midttun
Formеl:
Mødeudvalget stеr som arrangør for faglige/videnskabelige medlemsmøder med temaer indenfor specialet intern medicin: geriatri.

Opgaver:
Mødeudvalget stеr for planlægning og afvikling af mindst 2 еrlige faglige/videnskabelige medlemsmøder.
Formanden er ansvarlig for, at arrangementer overholder gældende regler for foredragsvirksomhed og sponsorering.

Udvalgets sammensætning:
Selvsupplerende arbejdsgruppe med vægt pе geografisk og erfaringsmæssig bredde. Formanden er samtidig medlem af selskabets bestyrelse. øvrige udvalgsmedlemmer (mindst 4) rekrutteres blandt selskabets medlemmer.

Organisatorisk forankring:
Via udvalgsformanden refereres til DSG's bestyrelse

Tidsplan:
Udvalget mødes efter behov, ordentligvis mindst x 2 еrligt.
Der arrangeres mindst 2 еrlige medlemsmøder.
Udvalget udfærdiger еrsberetning til selskabets еrlige generalforsamling.

Forskningsudvalg:
Else Marie Damsgaard, formand
Charlotte Suetta
Stig Andersen
Karen Andersen-Ranberg
Solveig Henneberg
Mette Midttun
Thomas Hjelholt
Jesper Ryg (repræsentant fra EUGMS)


KOMMISSOIRUM FOR FORSKNINGSUDVALGET (opdateret november 2020)

FORMÅL: At fremme den geriatriske forskning indenfor sundhed og sundhedsrelaterede områder

OPGAVER: Forskningsudvalget har til opgave ud fra faglige præmisser
• At fastlægge forskningsrelaterede uddannelsestilbud:
o Ved forskningstræningskursus for læger i hoveduddannelse i Intern Medicin:Geriatri
o Ved det årlige møde i DSG, at tilrettelægge det videnskabelige program med fokus på specialespecifik forskning i samarbejde med DSG’s mødeudvalg
• At fastlægge det faglige indhold af forskningstræningskursus
• At fastlægge det faglige indhold af det årlige efteruddannelsesmøde og det videnskabelige møde sammen med DSG’s mødeudvalg
• At give oplæg til DSG’s bestyrelse om tiltag til støtte og styrkelse af forskning indenfor Intern Medicin:Geriatri
• At bidrage til at udvikle og fremme et landsdækkende geriatrisk forskningsnetværk
• At bistå DSG’s bestyrelse med forskningsrelaterede høringssvar
• Udvalget kan tage initiativer til fremme af forskning og formidling af viden og indsigt i den ældre medicinske patient

SAMMENSÆTNING: Forskningsudvalget består af
a) Alle professorer i geriatri i Danmark
b) En repræsentant fra DSG’s bestyrelse
c) En repræsentant fra Mødeudvalget
- Mindst én af b) eller c) bør være en yngre læge
d) Udvalget kan udpege 1-2 ad hoc medlemmer, baseret på geografiske hensyn, særlige kompetencer, eller til løsning af særlige opgaver

ORGANISATORISK FORANKRING: Forskningsudvalget refererer direkte til DSG’s bestyrelse. Der aflægges årsberetning i forbindelse med Dansk Selskab for Geriatri’s ordinære generalforsamling. Forskningsudvalget konstituerer sig med en formand og en kursusleder.

MØDEAKTIVITET: Forskningsudvalget afholder minimum to årlige møder.
DRG udvalg:
Tina Lindenskov Carlsen (formand)
Lotte Kirring
Christian Haugaard Christensen

Arbejdsgruppe for etablering af "Database for den ældre, skrøbelige patient"
Lone Winther Lietzen, Århus (Formand)
Tina Lindenskov Carlsen, Slagelse
Catherine Foss, Århus
Karen Andersen-Ranberg, Odense
Kirsten Vinding, Kolding
Trine Sander, Herlev/Gentofte
Niels Valdemar Vestergaard Krabbe, Hospitalsenhed Vest
Marianne Metz Mørch, Hjørring
Katja Thomsen, Odense
Thomas Hjelholt, Århus
Faste arbejdsgrupper:
Akut og subakut geriatri:
Overlæge Catherine Foss, Århus
Overlæge Jakob Greve Carlsen, Holbæk
Overlæge Katharina Hörnqvist Rasmussen, Herlev
Reservelæge Marie Enemark, Herlev
Martin Schulz, Herlev

Kommisorium for arbejdsgruppen vedr. akut, subakut og elektiv medicinsk sygdom.
Der ønskes et 'inspirationsnotat' til medlemmer og bestyrelse i Dansk Selskab for Geriatri omfattende:
Definition og afgrænsning af begrebet 'akut geriatri'
Vurdering af geriatriens placering og rolle i akutmodtagelserne samt beskrivelse af opgaver og samarbejdsmodeller omkring den akutte geriatriske patient – det være sig under hospitalsindlæggelse, eller akutte/subakutte ambulante tilbud, herunder udgående funktioner/teams samt sektorovergange.
Ligheder og forskelle mellem den akutte geriatriske og den akutte ældre medicinske patient ønskes beskrevet, og hvordan den geriatriske tilgang adskiller sig fra andre medicinske specialer.
Foreliggende evidens (national/international) vedrørende effekten af akut geriatrisk indsats undersøges - relevant litteratur ønskes anført.
Gennemgang af forskellige organisationsformer vedr. akut og subakut geriatri, herunder funktion i AMA/FAM, geriatriske sengeafsnit, i ambulatorium/daghospital, udgående geriatrisk team, evt. andre udgående akut team.
Der ønskes en beskrivelse af eksisterende forhold i Danmark, og gruppen anmodes om et skøn over fremtidige muligheder såvel som barrierer vedrørende indhold i og organisering af akut geriatri.
Rekrutteringsudvalg:
Formand : Catherine Hauerslev Foss
Medlem : Lotte Blok Madsen
Lisbeth Rygård Jensen
Lene Holst Andersen
Ann-Kristine Weber


KOMMISSORIUM FOR REKRUTTERINGSUDVALGET FORMÅL OG OPGAVER.
Rekruttering af yngre læger til speciallægeuddannelsen i intern medicin:geriatri bl.a. gennem
∙ Synliggørelse af specialet prægraduat bl.a. ved deltagelse i arrangementer på universiteterne (specialernes dag/karrieredag)
∙ Introduktion af basislæger til specialet
∙ Arbejde for fastholdelse af introduktionslæger med de rette kompetencer i specialet
∙ Sikre at alle stillinger er klassificerede
∙ Opfordre til at yngre læger med interesse for specialet præsenteres for selskabet og gives mulighed for deltagelse i selskabets arrangementer
∙ Oprette og vedligeholde idébank med forslag til gode initiativer med fokus på at bedre rekrutteringen til specialet
∙ Forsøge at promovere/reklamere for specialet i medier, hvor det findes relevant

UDVALGETS SAMMENSÆTNING: Udvalget består af et antal af selskabets medlemmer med interesse for rekruttering til specialet. Udvalget konstituerer sig med en formand, der indkalder til møde efter behov.
ORGANISATORISK FORANKRING: Udvalget er nedsat af DSG og refererer til DSG’s bestyrelse
TIDSPLAN: Formanden indkalder udvalget til møder efter behov. Udvalgets formand aflægger beretning på DSG’s årlige generalforsamling.
Sundhedsstyrelsens Inspektorordning:
Region øst: Ellen Holm, Karen Sørensen
Region Syd: Niels Espensen og Lisbeth Fredholm.
Region Nord: Ishay Barat og Anne Dindler

Juniorinspektorer

Region Syd:
Thomas Veedfald

Region øst:
Martin Schultz, Marie Friis

Region Nord:
Lisbeth Lydiksen


RKKP

Styregruppe for hoftenære frakturer:
Else-Marie Damsgaard

Styregruppe for apopleksi:
Peter Brynningsen


LVS-repræsentanter:
Anne Jung
Jens-Ulrik Rosholm
Catherine Foss
Lone Winther Lietzen
Pia Niemann KannegaardDSIM repræsentant
Pia Kannegaard
Hanne Elkjær Andersen

DSIM - Uddannelsesudvalg
Malene Ubbe Asferg
Martin Schultz (suppleant)


NGF repræsentant:
Pia Kannegaard
Kirsten Vinding (suppleant)
 
EUGMS repræsentanter:
Full board:
Jesper Ryg


UEMS repræsentant:
DSG-rep.:Lotte Usinger
DGO-rep.: Pia Kannegaard

IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. muskler og knogler
Marianne Metz Mørch
Hanne Elkjær Andersen


Kvalitetsdatabase for demens (tværspecialiseret arbejdsgruppe)
Ellen Holm
Søren Jakobsen
Lillian Mørch Jørgensen


DSG repræsentant for NKR Behandling af hеndledsnære frakturer
Jesper Ryg

Styregruppen for NBV geriatri
Lotte Blok Madsen
Kristoffer K. Brockhattingen

Styregruppen for DANDEM demens databasen
Ellen Holm
Lillian Mørch Jørgensen
Martin Torp Rahbek

Revisorer:
Anne Birgitte Langsted PedersenOpdateret 14. oktober 2022