Udvalg
Bestyrelse:

Martin Schultz, forperson
Anette Højmann næstforperson
Henriette Kornerup, kasserer
Linda Michelsen, sekretær
Lone Winther Lietzen, DANFRAIL-repræsentant
Anette Tanderup
Pia Kannegaard, formand for mødeudvalget
Kristoffer K. Brockhattingen, NBV-ansvarlig
Victoria Gunmalm, suppleant, webredaktør

Kursusudvalg:
Pia Nimann Kannegaard (formand)
Catherine Hauerslev Foss
Maria Holte
Seham Sahla
Maria Holte
Seham Sahla
Annette Højmann
Signe Høi Rasmussen
Ann-Kristine Weber Giger
Martin Schultz


FORMЕL OG OPGAVER:
∙ At tilrettelægge og afholde de specialespecifikke kurser inden for Intern Medicin:Geriatri sеledes at kursernes indhold er i overensstemmelse med mеlbeskrivelsen for specialet.
∙  At tilrettelægge og afholde det tværfaglige kursus ”Den ældre medicinske patient”. Sidstnævnte er fælleskursus for alle læger i uddannelse i et af de intern medicinske specialer og DSIM er overordnet ansvarlig for dette kursus.
∙  Delkursuslederne tilrettelægger de specialespecifikke kurser og det tværfaglige kursus ”den ældre medicinske patient”.
∙  Delkursuslederne er budgetansvarlige for eget kursus og indsender regnskab til hovedkursuslederen, der er ansvarlig for det samlede regnskab og indsendelse til Sundhedsstyrelsen

UDVALGETS SAMMENSæTNING:
Udvalget bestеr af en hovedkursusleder, udpeget af DSG, og et ikke fastsat antal medlemmer, der er delkursusledere og som ligeledes er udpeget af DSG.
Hovedkursuslederen er overordnet ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse af den teoretiske speciallægeuddannelse og budgetansvarlig over for Sundhedsstyrelsen.

ORGANISATORISK FORANKRING:
Speciallægekursusudvalget refererer til Dansk Selskab for Geriatri's bestyrelse

TIDSPLAN:
Speciallægekursusudvalget afholder to еrlige møder umiddelbart efter afholdelse af et af de fire specialespecifikke kurser m.h.p. evaluering og opfølgning herpе.
Uddannelsesudvalg:
Emilie Hunderup Pedersen (Formand)
Ellen Holm
Søren Kasch
Stig Andersen
Pia Nimann Kannegaard
Susanne Stabel Gren
Marianne Ørum.
Region Ø: Shireen de Fine Bangash
Region N: Lene Holst Andersen
Region S: Ditte Beck Jepsen

Uddannelsesudvalget har det overordnede ansvar for planlægning af den praktiske del af speciallægeuddannelsen i geriatri

UDVALGETS OPGAVER.
• Målbeskrivelser: UU har ansvaret for, at målbeskrivelserne for de forskellige faser i speciallægeuddannelsen til enhver tid er i overensstemmelse med den udvikling der foregår inden for faget.
• Den kliniske uddannelse: UU skal medvirke til at sikre kvaliteten af den kliniske uddannelse i hoveduddannelsesforløb. Det kan bl.a ske via tilbud om undervisning i relevante emner vedrørende den kliniske uddannelse.
• Rådgivning - høring: UU er DSG’s ekspertorgan i spørgsmål, der vedrører speciallægeuddannelsen. UU er dermed forpligtet til at følge udviklingen nationalt og internationalt, holde DSG’s bestyrelse orienteret herom og tage de nødvendige initiativer. UU skal rådgive og bistå bestyrelsen med udarbejdelse af høringssvar, der vedrører dette område.

UDVALGETS SAMMENSÆTNING: 8-10 medlemmer, der tilstræbes følgende sammensætning:
• Formand.
• 3 repræsentanter fra hhv. uddannelsesregion Nord, Syd og øst, oftest PKL eller UAO
• Formanden for DSG’s kursusudvalg.
• 3 læger i uddannelsesstilling repræsenterende hver sin uddannelsesregion, disse udpeges af Yngre Geriatere.
• 0-2 andre interesserede
• Ad hoc supplering ved behov

FORANKRING: Udvalget refererer til DSG’s bestyrelse og formanden udpeges af bestyrelsen.

TIDSPLAN: Udvalget afholder møder efter behov. Der aflægges beretning i forbindelse med årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri
Landsdækkende ansættelsesudvalg:
Uddannelsesregion øst: Katarina Hörnquist
Uddanelsesregion Syd: Anett Borg Kristensen
Uddannelsesregion Nord: Lotte Kirring

YL fra region øst:
YL fra region nord: Astrid Heath
YL fra region syd: Ann-Kristine Weber Giger

Mødeudvalg:
Pia Kannegaard (Formand)
Thomas Veedfald
Mette Midttun
Troels Hansen
Pernille Ellegaard
Formеl:
Mødeudvalget stеr som arrangør for faglige/videnskabelige medlemsmøder med temaer indenfor specialet intern medicin: geriatri.

Opgaver:
Mødeudvalget stеr for planlægning og afvikling af mindst 2 еrlige faglige/videnskabelige medlemsmøder.
Formanden er ansvarlig for, at arrangementer overholder gældende regler for foredragsvirksomhed og sponsorering.

Udvalgets sammensætning:
Selvsupplerende arbejdsgruppe med vægt pе geografisk og erfaringsmæssig bredde. Formanden er samtidig medlem af selskabets bestyrelse. øvrige udvalgsmedlemmer (mindst 4) rekrutteres blandt selskabets medlemmer.

Organisatorisk forankring:
Via udvalgsformanden refereres til DSG's bestyrelse

Tidsplan:
Udvalget mødes efter behov, ordentligvis mindst x 2 еrligt.
Der arrangeres mindst 2 еrlige medlemsmøder.
Udvalget udfærdiger еrsberetning til selskabets еrlige generalforsamling.

Forskningsudvalg:
Charlotte Suetta, formand
Stig Andersen
Karen Andersen-Ranberg
Solveig Henneberg
Mette Midttun
Thomas Hjelholt
Jesper Ryg (repræsentant fra EUGMS)


KOMMISSOIRUM FOR FORSKNINGSUDVALGET (opdateret november 2020)

FORMÅL: At fremme den geriatriske forskning indenfor sundhed og sundhedsrelaterede områder

OPGAVER: Forskningsudvalget har til opgave ud fra faglige præmisser
• At fastlægge forskningsrelaterede uddannelsestilbud:
o Ved forskningstræningskursus for læger i hoveduddannelse i Intern Medicin:Geriatri
o Ved det årlige møde i DSG, at tilrettelægge det videnskabelige program med fokus på specialespecifik forskning i samarbejde med DSG’s mødeudvalg
• At fastlægge det faglige indhold af forskningstræningskursus
• At fastlægge det faglige indhold af det årlige efteruddannelsesmøde og det videnskabelige møde sammen med DSG’s mødeudvalg
• At give oplæg til DSG’s bestyrelse om tiltag til støtte og styrkelse af forskning indenfor Intern Medicin:Geriatri
• At bidrage til at udvikle og fremme et landsdækkende geriatrisk forskningsnetværk
• At bistå DSG’s bestyrelse med forskningsrelaterede høringssvar
• Udvalget kan tage initiativer til fremme af forskning og formidling af viden og indsigt i den ældre medicinske patient

SAMMENSÆTNING: Forskningsudvalget består af
a) Alle professorer i geriatri i Danmark
b) En repræsentant fra DSG’s bestyrelse
c) En repræsentant fra Mødeudvalget
- Mindst én af b) eller c) bør være en yngre læge
d) Udvalget kan udpege 1-2 ad hoc medlemmer, baseret på geografiske hensyn, særlige kompetencer, eller til løsning af særlige opgaver

ORGANISATORISK FORANKRING: Forskningsudvalget refererer direkte til DSG’s bestyrelse. Der aflægges årsberetning i forbindelse med Dansk Selskab for Geriatri’s ordinære generalforsamling. Forskningsudvalget konstituerer sig med en formand og en kursusleder.

MØDEAKTIVITET: Forskningsudvalget afholder minimum to årlige møder.
DRG udvalg:
Tina Lindenskov Carlsen (formand)
Lotte Kirring
Christian Haugaard Christensen

Arbejdsgruppe for etablering af "Database for den ældre, skrøbelige patient"
Lone Winther Lietzen, Århus (Formand)
Tina Lindenskov Carlsen, Slagelse
Catherine Foss, Århus
Karen Andersen-Ranberg, Odense
Kirsten Vinding, Kolding
Trine Sander, Herlev/Gentofte
Niels Valdemar Vestergaard Krabbe, Hospitalsenhed Vest
Marianne Metz Mørch, Hjørring
Katja Thomsen, Odense
Thomas Hjelholt, Århus
Faste arbejdsgrupper:
Sundhedsstyrelsens Inspektorordning:
Region øst: Ellen Holm og Martin Schultz,
Region Syd: Niels Espensen og Lisbeth Fredholm.
Region Nord: Ishay Barat og Anne Dindler

Juniorinspektorer

Region Syd:
Thomas Veedfald

Region øst:
Marie Friis

Region Nord:
Lisbeth Lydiksen


RKKP

Styregruppe for hoftenære frakturer:
Thomas Hjelholt

Styregruppe for apopleksi:
Peter Brynningsen


LVS-repræsentanter:
Anne Jung
Catherine Foss
Lone Winther Lietzen
Pia Niemann KannegaardDSIM repræsentant
Pia Kannegaard
Annette Højmann

DSIM - Uddannelsesudvalg
Malene Ubbe Asferg


NGF repræsentant:
Pia Kannegaard
Kirsten Vinding (suppleant)
 
EUGMS repræsentanter:
Full Board & Academic board:
Jesper Ryg


UEMS repræsentant:
DSG-rep.:Lotte Usinger
DGO-rep.: Pia Kannegaard

IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. muskler og knogler
Marianne Metz Mørch
Hanne Elkjær Andersen


Kvalitetsdatabase for demens (tværspecialiseret arbejdsgruppe)
Ellen Holm
Søren Jakobsen
Lillian Mørch Jørgensen


DSG repræsentant for NKR Behandling af hеndledsnære frakturer
Jesper Ryg

Styregruppen for NBV geriatri
Lotte Blok Madsen
Kristoffer K. Brockhattingen

Styregruppen for DANDEM demens databasen
Ellen Holm
Lillian Mørch Jørgensen
Martin Torp Rahbek

Revisorer:
Anne Birgitte Langsted PedersenOpdateret 12. februar 2024