Vedtægter

PDF-fil

§1.

Selskabets formål er:
At samle danske læger med særlig interesse og erfaring inden for geriatri samt at virke rådgivende i forbindelse med uddannelsen i geriatri.
At fremme studiet af de geriatriske sygdomme og syndromer ved blandt andet at afholde møder med fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelser og med henblik på diskussion af disse.

§2.

Selskabet er tilmeldt Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og arbejder i tæt kontakt med andre danske lægevidenskabelige selskaber med nærliggende interessesfærer. Ved den ordinære generalforsamling vælges 2 medlemmer til Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab for 2 år ad gangen, herudover udpeger bestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem fra DSG som repræsentant til LVS. Selskabet er kollektivt medlem af DSIM, Dansk Selskab for Intern Medicin. DSGs bestyrelse udpeger et medlem og en suppleant til DSIMs bestyrelse.
Selskabets medlemmer er samlet indmeldt i Nordisk Gerontologisk Forening. Ved den ordinære generalforsamling vælges en repræsentant til Nordisk Gerontologisk Forening. DSGs bestyrelse udpeger en suppleant for en 2-årig periode Selskabet er medlem af European Union Geriatric Medicine Society. DSGs bestyrelse udpeger et medlem til EUGMSs repræsentantskab (full board) i en 2-årig periode
§3.

Berettiget til at være medlem er alle speciallæger i geriatri og andre læger, der har interesse i geriatri. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en generalforsamling er majoritet herfor.

§4.

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamling. Mindst 2 medlemmer bør være yngre læger, der er uddannelsessøgende i geriatri og mindst 4 bør være speciallæger i geriatri.
Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet. Det tilstræbes at alle regioner er repræsenteret. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år.
2 suppleanter vælges af generalforsamlingen, og genvalg som suppleant er mulig, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder midt i en valgperiode indtræder en suppleant i bestyrelsen. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer dette til trods kommer under 7, har bestyrelsen mulighed for at supplere sig selv indtil næste valg.

§5.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i forårshalvåret – sædvanligvis 2. fredag – lørdag i marts måned – og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes en dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse.
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.
Medlemmer, der ønsker forslag medtaget på generalforsamlingen, skal indsende disse til selskabets sekretær senest 1. januar samme år.

§6.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når 10 medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes indenfor 2 uger. Der skal udsendes en dagsorden.

§7.
Stk. 1.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg, dog maksimalt 4 sammenhængende perioder af 2 år svarende til 8 år.
Stk. 2.
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned til selskabets bestyrelse, og medlemmet forpligter sig til at betale kontingent for hele det kalenderår, hvori udmeldelsen finde sted.
Stk. 3.
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i et år betragtes medlemskabet som ophørt. Fornyet medlemskab forudsætter skyldige beløb indbetales.

§8.

Ændring af selskabets vedtægter kan bestemmes på en generalforsamling, når forslaget er meddelt medlemmerne samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Til vedtagelse af et forslag kræves, at mindst 2/3 af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.
Skulle ikke 2/3 af medlemmer møde til en generalforsamling, hvor et forslag til vedtægtsændring fremsættes, skal der, såfremt ½ af de fremmødte stemmer derfor, indkaldes til en ny generalforsamling, ved hvilken afgørelsen træffes ved simpel majoritet.

§9.

Forslag om ophævelse af foreningen behandles efter de i § 8 anførte retningslinjer. Ved ophævelse af foreningen tilfalder dennes formue en fond til fremme af geriatrisk forskning.

Nov. 2015
DSG – Dansk Selskab for Geriatri

   2021-09-26